Co to jest BPW?

Międzynarodowa Federacja BPW założona została przez dr Lenę Madesin Phillips w roku 1930. Rzuciła ona czołowym kobietom w Europie wyzwanie powołania międzynarodowej organizacji wspierającej i promującej kobiety w biznesie i wolnych zawodach. Gdy powstała 26 sierpnia 1930 roku, liczyła 16 krajów członkowskich. Dziś liczy ponad 80 krajów z 5 regionów świata i jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji kobiecych na świecie. Nasze członkinie to wpływowe liderki biznesu i wolnych zawodów w swych krajach jak również młode kobiety-przedsiębiorczynie.

Przez ostatnie 80lat, BPW International rozwijała się i ewoluowała jako organizacja. Gdyby przyrównać ją do drzewa, to nasze korzenie wyrastają z popierania i promocji’, nasz pień wyrasta ze wspierania kobiet w rozwijaniu ich potencjału na wszystkich poziomach, a wysiłki nasze zaowocują w równym udziale kobiet we władzy i procesach decyzyjnych’.

Korzenie‚ wspierania i promocji’ rozpoczęły się dwa lata po powstaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. BPW International była jedną z pierwszych organizacji, która uzyskała status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-Ekonomicznej ONZ w roku 1947. W tej roli BPW International odegrała główną rolę w zainicjowaniu i promowaniu:

 1. powstania Komisji ds. Statusu Kobiet w 1947,
 2. ogłoszenia roku 1975 Międzynarodowym Rokiem Kobiet,
 3. ogłoszenia „Dekady na rzecz Kobiet” 1976-1985,
 4. organizacji Pierwszej Konferencji Światowej Kobiet w Mexico City.

Od tego czasu BPW International mocno wspierała wszystkie Konferencje Światowe Kobiet. Do dziś aktywnie współpracuje z innymi organizacjami kobiecymi i agencjami ONZ by polepszyć sytuację kobiet lokalnie i globalnie. Dowodem jakości pracy BPW przy ONZ był przyznany nam przez Sekretarza-Generalnego ONZ, Javier Perez de Cuellar w roku 1987 Certyfikatu Posłańca Pokoju.

Spośród wielu wybitnych członkiń BPW, dwie najbardziej uznane przez ONZ to:

 1. Helvi Sipila – z Finlandii, pierwsza kobieta mianowana na stanowisko Vice Sekretarza Generalnego, uprzednio przewodnicząca Komisji d/s Statusu Kobiet,
 2. Esther Hymer – pierwsza Przewodnicząca Komisji d/s Statusu Kobiet, wymieniona przez Sekretarza Generalnego Kofi Annana w roku 1997, jako jedna z trzech kobiet, które odegrały ważną rolę w pracach tejże Komisji ONZ.

Nasz pień, czyli główna część pracy, to mentoring, szkolenia z zakresu przywództwa i powierzanie kobietom odpowiedzialności tak by mogły budować karierę i zostać przywódcami w swoich dziedzinach. Członkinie spłacają swój dług wobec swoich społeczności, pomagając kobietom pomagać sobie’. Niektóre przykłady projektów BPW to szkolenia zawodowe, mikro-kredyty, doradztwo zawodowe, pomoc kobietom w kryzysie, by mogły odzyskać wiarę w siebie i ekonomiczną niezależność, i wiele innych. Co trzy lata odbywa się konkurs: „Pomagać Kobietom pomóc sobie”, i od pierwszej jego edycji w roku 1999, członkinie BPW pomogły ponad 45 000 kobiet na świecie.

By nasze wysiłki zaowocowały, wierzymy, iż większą siłą jest działanie niż same słowa. Nadal lobbujemy w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych, ale ważniejsze dla nas niż sam fakt umieszczenia naszych postulatów w części zwanej „Uzgodnienia” jest to iż nadajemy ważnym dla nas kwestiom należną wagę i priorytet oraz to że po prostu działamy w tych sprawach. Dla BPW istotną kwestią jest brak danych, między innymi danych rozłącznych dla płci, co pozwalałoby nam lepiej zrozumieć obecną sytuację kobiet, oraz brak danych o zwrotach z inwestycji przedstawionych odpowiednio do płci, co jest istotne przy analizowaniu wyników kobiet-dyrektorów. Staramy się wyrównać te braki.

W BPW wierzymy w partnerstwo i współpracę. Dlatego też od ponad 25 lat współpracujemy z czterema innymi organizacjami kobiecymi w Projekcie Five-O, a są to: Międzynarodowa Rada Kobiet, Międzynarodowa Federacja Kobiet z Wyższym Wykształceniem (University Women), Zonta International, oraz Soroptimist International. Pomagamy również rządom w ich projektach zmniejszania różnic między płciami i zapewniania przyjaznego środowiska rozwoju dla kobiet na poziomie lokalnym.

Tematy Przewodnie BPW INTERNATIONAL

2005-2008 NEW DIMENSIONS OF LEADERSHIP

2005-2008 Nowy Wymiar Przywództwa

Tematy minionych lat

 • 2002-2005 „A World of Peace” – „Świat Pokoju”
 • 1999-2002 „Empowering Women for the 21st Century” – „Umacnianie/upełnomacnianie Kobiet w 21-szym wieku”
 • 1996-1999 „Partnerships for the Future” – „Partnerstwa na Przyszłość”
 • 1993-1996 „Taking IFBPW Forward” – „Posuwając do Przodu Sprawy Federacji Międzynarodowej BPW”
 • 1991-1993 „Women – Environment and Development” – „Kobiety-Środowisko-Rozwój”
 • 1989-1991 „Women – the Spirit of Enterprise” – „Kobiety – duchem przedsiębiorczości”
 • 1987-1989 „Women – The Vital Force” – „Kobiety siłą witalną”
 • 1985-1987 „Youth Today Leaders Tomorrow” – „Młodzieżą dziś, Przywódcami jutro”
 • 1983-1985 „Women in Transition – Strategies for Success: Preparation and Progress” – „Kobiety w stadium przejściowym – Strategie sukcesu: Przygotowanie i Postęp”
 • 1980-1983 „A Golden Opportunity: Golden Jubilee” – „Złota okazja: Złoty Jubileusz”
 • 1977-1980 „The Challenges to the New Women” – „Wyzwania dla nowych kobiet”
 • 1974-1977 „Looking towards the 21st Century Women … Their Full Potential” – „W oczekiwaniu Kobiet 21-szego wieku – ich pełnego potencjału”
 • 1971-1974 „The Significant Seventies” – „Znamienne lata 70-siąte”
 • 1968-1971 „Human Value in Today’s World” – „Wartość człowieka w dzisiejszym świecie”
 • 1965-1968 „Developing Channels for Cooperation” – „Rozwijając kanały współpracy”
 • 1962-1965 „Road to World-Wide Understanding” – „Droga do światowego porozumienia”
 • 1959-1962 „Building Bridges between People” – „Budowanie mostów między ludźmi”
 • 1950-1959 „The Trained Women – her contribution to World Affairs” – „Kobieta wyszkolona – jej wkład w wydarzenia światowe”
 • 1947-1950 „The Art of Living Together” – „Sztuka życia razem”
 • 1938-1946 „Business and Professional Women and the New Social Order” – „BPW a Nowy Porządek Społeczny”
 • 1936-1938 „The work of Women in Modern World in different spheres of Business, Science, Art and the Professions” – „Praca Kobiet w Świecie Nowoczesnym w Sferze Biznesu, Sztuki i Wolnych Zawodach”

Ważne wydarzenia BPW

Jest ich wiele, ale przynajmniej co trzy lata, na kongresie międzynarodowym, możemy doświadczyć tej inspirujacej mieszaniny poważnej pracy i wspaniałej zabawy, walki (zwykle sprawiedliwej) o rezolucje i poprawki do konstytucji, oraz współdziałania i networkingu na poziomie osobistych kontaktów wolnych od granic narodowych.

Innym cyklicznym wydarzeniem to Ceremonia Zapalania Świec w lutym każdego roku, tworząca silną więź między kobietami z różnych części świata. Wydarzenie emocjonalne, pozostawiające w nas uczucie uniesienia i wiary we wspólnotę kobiet silnych i oddanych.

Dla Międzynarodowej Prezydent, to wspaniała okazja dzielenia się swoimi nadziejami i planami z każdą członkinią.

Nasza historia

Trudno to czasem wywnioskować z podręczników historii, ale kobiety naprawdę mają swą historię i przeszłość i to wspaniałą – pionierki, i politycy, przywódczynie i przedsiębiorcy, artystki i naukowcy – w każdej kulturze, na każdym kontynencie. Musimy jedynie uświadomić sobie istnienie tych pionierskich działaczek, torujących nam drogę, odważnych i mądrych, mentorów dzisiejszych kobiet.

Nie byłoby BPW gdyby nie Dr Lena Madesin Phillips z jej dalekowzrocznością i determinacją. Jej pomysł na instytucję zrzeszającą kobiety pracujące wszystkich kultur, przekonań politycznych, ras i religii w walce o lepszy świat z pewnością uznać należy za dalekowzroczne myślenie. W roku 1930, podczas kryzysu światowego i politycznej niepewności, pomysł ten wydawał się wręcz utopijny. Ale ona, jak wiele po niej, udowodniła, że często wczorajsza utopia okazuje się być dzisiejszą rzeczywistością: BPW International stała się światową siecią kobiet pracy i biznesu, o statusie Konsultanta, Pierwszej Kategorii, przy ONZ i ze stałymi przedstawicielkami w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu i Wiedniu.

Każda członkini klubu BPW jest więc jednocześnie członkiem silnej kobiecej organizacji międzynarodowej o imponującej przeszłości i nieograniczonym potencjale w przyszłości. By zrealizować ten potencjał, ważne jest by każda członkini pracowała na rzecz przyszłości, wnosząc coś co leży w jej możliwościach dzisiejszych.

Historia BPW pełna jest kompetentnych i oddanych kobiet, dumnych ze swej pracy na rzecz równych szans dla kobiet na całym świecie.