STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women jest związkiem stowarzyszeń, w dalszej części statutu
zwanym Polską Federacją Klubów BPW.

§ 2

Polska Federacja Klubów BPW działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach
i regulaminem Federacji Międzynarodowej BPW, którego jest członkiem.

§ 3

Terenem działania Polskiej Federacji Klubów BPW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto
Poznań.

§ 4

Polska Federacja Klubów BPW opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkiń. Do prawadzenia prac
może zatrudnić pracownice.

§ 5

Polska Federacja Klubów BPW może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych
w obowiązujących przepisach. Dochód z tej dzialalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

Cele Federacji Krajowej

§ 6

Celem Polskiej Federacji Klubów BPW jest:
1. Integracja Klubów BPW, zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentowanie ich w Międzynarodowej
Federacji Klubów BPW.
2. Wszechstronna działalność na rzecz kobiet aktywnych zawodowo i osiąganie wysokiego poziomu ich kwalifikacji
zawodowych.
3 Zachęcanie kobiet do podejmowania przez nie odpowiedzialności na rzecz społeczności miejscowej, narodowej
i światowej.
4. Zachęcanie kobiet i dziewcząt do:
– zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w zakresie wykształcenia i przygotowania zawodowego,
– wykorzystywania ich własnych umiejętności zawodowych i zdolności dla dobra swego i innych.
5.Dążenie do uprawnienia i osiagania wyższej pozycji kobiet w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym.

§ 7.

Polska Federacja Klubów BPW realizuje swoje cele poprzez:

1. Pomoc materialną i prawną oraz utrzymywanie kontaktów i współpracy pomiędzy wszystkimi zrzeszonymi Klubami
BPW.
2. Prowadzenie różnych form szkoleń i spotkań dla osiągania celów statutowych
3. Organizowanie forum dla swobodnej dyskusji i wymiany poglądów
4. Organizowanie koncertów, wystaw i imprez z których dochód przeznaczać będzie na cele statutowe i charytatywne.

Członkinie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkinie Polskiej Federacji Klubów BPW dzielą się na:
1. Zwyczajne,
2. Wspierające.

§ 9

1. Członkini zwyczajna – zarejestrowane na terytorium RP Kluby BPW, oraz Kluby Kobiet Aktywnych Zawodowo,
które zachowują swoją osobowość prawną, złożą pisemną deklarację członkowską wraz z uchwałą swoich władz i
zaakceptują niniejszy statut. Uchwała winna zawierać postanowienia o ustanowieniu przedstawicieli za pośrednictwem,
kórych będzie działać stowarzyszony Klub w federacji krajowej.
2. Członkini wspierająca – osoba prawna , która zadeklaruje pomoc dla Polskiej Federacji Klubów BPW i zostanie
przyjeta na podstawie uchwały Zarządu Polskiej Federacji Klubów BPW.
Federacji Klubów BPW w ramach określonych w statucie.
d) prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Polskiej Federacji Klubów BPW
2. Do obowiązków członkini zwyczajnej należy:
a) Aktywne działanie na rzecz propagowania idei BPW,
b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Polskiej Federacji Klubów BPW ,
c) regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkinie wspierajace mają takie same prawa jak członkinie zwyczajne oprócz prawa wyborczego.
4. Członkinie wspierajace posiadają głos doradczy w statutowych władzach Polskiej Federacji Klubów BPW.

§ 10

1. Członkiniom zwyczajnym przysługuje:
a)czynne i bierne prawo wyborcze do władz Polskiej Federacji Klubów BPW
b)prawo wyrażania swoich opinii i zgłaszania postulatów do władz Polskiej Federacji Klubów BPW
c) prawo do pomocy ze strony Polskiej

§ 11

1. Członkowstwo ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie i po uregulowaniu wszystkich zobowiazań w stosunku do Polskiej
Federacji Klubów BPW,
b) skreślenia z listy członkiń,
c) wykluczenia członkini.
2. Skreślenie z listy członkiń może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu w przypadku:
– nie płacenia składek przez dwa okresy płatności,
– utraty osobowości prawnej.
3. Wykluczenie członkini może nastąpić uchwałą Walnego Zjazdu w razie:
– nie przestrzegania statutu i regulaminu Międzynarodowej Federacji BPW oraz uchwał władz Polskiej Federacji
Klubów BPW,
– działania na szkodę stowarzyszenia.

§ 12

Władzami Polskiej Federacji Klubów BPW są:
1. Walny Zjazd
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 13

1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata
2. Członkinie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybierane ponownie wyłącznie jeden
raz.

§ 14

Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmnie połowy ogólnej liczby członkiń.
Na wniosek 1/3 członkiń można uchwalić głosowanie tajne.

§ 15

Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walny Zjazd. Do udziału w Zjeżdzie uprawnione są wszystkie członkinie
stowarzyszenia oraz zaproszone osoby.
Poszczególne członkinie Polskiej Federacji Klubów BPW biorą udział w Zjeździe poprzez swoich przedstawicieli.
Ustala się, że każda członkini zwyczajna deleguje 1 osobę na każdą rozpoczętą piątkę swoich członkiń.
Walny Zjazd odbywa się przynajmniej raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Polskiej Federacji
Klubów BPW.

§ 15a

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Federacji lub Zarządu każdego z Klubów, zebrania, spotkania
klubowe, zebrania Zarządu Federacji i Klubów można przeprowadzać za pomocą wszelkich dostępnych zdalnych
kanałów komunikacji elektronicznej. Jednocześnie dopuszcza się organizację głosowań online, udział w głosowaniach
poprzez przeznaczone do tego platformy lub pocztę elektroniczną i telefonicznie.
O sposobie i trybie przeprowadzenia zebrania/spotkania/zjazdu/głosowania w formie online uczestniczki powinny
zostać poinformowane najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. W sytuacjach nagłych
dopuszczalne jest skrócenie powyższego terminu i zwołanie zebrania/spotkania/zjazdu w trybie natychmiastowym.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
– uchwalanie i zmiana statutu,
– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
– wybór i odwołanie Członkiń zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżenskiego,
– ustalanie i powoływanie Komisji stałych i dorażnych Polskiej Federacji Klubów BPW,
– udzielanie absolutorium ustępujacemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
– uchwalanie regulaminów władz Polskiej Federacji Klubów BPW oraz powołanych Komisji,
– rozpatrywanie odwołań członkiń Polskiej Federacji Klubów BPW,
– podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
– podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Polskiej Federacji Klubów BPW.
O terminie i porządku obrad członkinie powinny być powiadomione co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

Zarząd

§ 17

Zarząd składa się z Prezydentki, dwóch Wiceprezydentek, Sekretarzyni, Skarbniczki oraz poprzedniej Prezydentki.
W skład Zarządu wchodzą Prezydentki Klubów będących członkiniami Federacji.

§ 18

Prezydentka kieruje pracami Polskiej Federacji Klubów BPW, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialna za
przestrzeganie postanowien statutu, regulaminów i wykonanie uchwał Zjazdu.
W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydentkę, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji,
jej obowiązki przejmuje jedna z Członkiń Zarządu, wybrana w drodze głosowania przez Zarząd.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy:
– realizowanie zadań nakreślonych przez Międzynarodową Federację, niniejszy statut i uchwały Zjazdu,
– podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia i skreślenia członkiń Polskiej Federacji Klubów BPW,
– prowadzenie ewidencji członkiń,
– zarządzanie majątkiem Polskiej Federacji Klubów BPW,
– ustalenie wysokości składek członkowskich,
– zwoływanie Walnego Zjazdu.
Szczegółowy zakres działania i obowiązków poszczególnych członkiń Zarządu może określać regulamin.
W kwestiach dotyczących zwykłego zarządu sprawami Polskiej Federacji Klubów BPW, tj. bieżących zadań, projektów
itp., wystarczające jest uzyskanie zgody trzech Członkiń Zarządu.

§20
Wybory Zarządu:

1. Nominację na Prezydentkę Polskiej Federacji Klubów BPW członkinie Klubów zgłaszają conajmniej na
półroku przed terminem Wyborów na piśmie z uzasadnieniem i zgodą kandydatki.
Termin zgłoszeń ma obowiązek ustalić Zarząd informując wszystkie członkinie Polskiej Federacji Klubów
BPW.
2. Prawybory odbywają się w ciągu w ciągu 1 miesiąca od zgłoszeń. Wybory organizuje Zarząd a nadzoruje
Komisja Wyborcza ustalona na poprzednim Walnym Zjeździe. Głosowanie może odbyć się korespondencyjnie
zwykłą większością głosów.
3. W wyniku głosowania wybrana zostaje Prezydentka Elekta, której kandydatura jest przedstawiana na Walnym
Zebraniu Wyborczym w celu wyboru.
4. Prezydentka Elekta ma prawo do czasu wyborów brać udział w pracach Zarządu bez prawa głosu. Zarząd
informuje ją o bieżącej działalności i zaprasza na swoje posiedzenia.
5. W przypadku rezygnacji z kandydowania przez Prezydentkę Elektę wzgl. zastrzeżeń do kandydatki
zgłaszanych na piśmie przez członkinie Polskiej Federacji Klubów BPW conajmniej na miesiąc przed
wyborami kandydaturę na Prezydentkę inną niż Prezydentka Elekta można zgłosić w trybie pkt.6 niniejszego
paragrafu.
6. Nominacje na członkinie Zarządu Polskiej Federacji BPW z pominięciem Prezydentki, winny być zgłaszane
pisemnie do Zarządu Federacji przez poszczególne kluby wraz z pisemną zgodą kandydatki na dwa tygodnie
przed Walnym Zjazdem Wyborczym.
7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
8. Wybory przeprowadza się odrębnie na stanowisko Prezydentki i odrębnie do pełnienia funkcji Członkiń
Zarządu. Spośród wybranych Członkiń Zarządu Prezydentka powołuje dwie Wiceprezydentki, Sekretarzynię
oraz Skarbniczkę.
9. (uchylony)
10. Nowo Wybrany Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po Walnym Zjeździe przejmując obowiązki od swoich poprzedniczek.

§ 21

1. Zarząd Polskiej Federacji Klubów BPW zwołuje Prezydentka w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Prezydentka jest obowiązana zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członkiń Polskiej
Federacji Klubów BPW.
2.Quorum stanowi połowa człońkin Zarządu.
3.Na posiedzenie Zarządu winny być zaproszone Prezydentki Klubów będących członkiniami Polskiej Federacji
Klubów BPW z głosem doradczym.
4.W sprawach niecierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Prezydentka może
podejmować stosowne decyzje.
5.Szczegółowe zasady i tryb działania oraz zakres obowiazków członkiń Zarządu może określać regulamin.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech członkiń wybranych na Walnym Zjeżdzie. Komisja ze swego
grona wybiera Przewodniczącą.
2. Członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Polskiej Federacji Klubów BPW .
3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
– nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Polskiej Federacji Klubów BPW, ze szczególnym
uwzględnieniem:
– gospodarki finansowej,
– przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe,
– wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępujacego Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania pisemnych wyjaśnień od władz i członkiń Polskiej Federacji Klubów BPW.
5. Członkinie Komisji Rewizyjnej wybierane są przez Walny Zjazd spośród zgłoszonych kandydatek, w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów. Nominacje na członkinie Komisji Rewizyjnej winny być zgłaszane pisemnie lub
ustnie do Zarządu przed rozpoczęciem obrad Walnego Zjazdu.

Sąd Koleżeński

§ 23

1. Sąd Koleżenski składa się z conajmniej trzech osób wybieranych w głosowaniu jawnym na Walnym Zjeżdzie. Sąd
Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącą.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
– rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkiniami Polskiej Federacji Klubów BPW
– prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członkiń, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z
zasadami i celami statutowymi Polskiej Federacji Klubów BPW.
3.Sąd Koleżeński w stosunku do członkiń naruszających zasady statutowe może:
– udzielić upomnienia,
– udzielić nagany,
– zawiesić w prawach członkini,
– wnieść na Walny Zjazd wniosek o skreślenie z listy członkiń.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zjazdu w terminie 14 dni od
daty doręczenia orzeczenia.
5. Członkinie Sądu Koleżeńskiego wybierane są przez Walny Zjazd spośród zgłoszonych kandydatek zwykłą
większością głosów. Nominacje na członkinie Sądu Koleżeńskiego winny być zgłaszane pisemnie lub ustnie do
Zarządu przed rozpoczęciem obrad Walnego Zjazdu.

§ 24

Uzupełnienie składu władz w toku kadencji następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 25

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Polskiej Federacji Klubów BPW wymagane jest
zgodne współdziałanie i podpisy Prezydentki i Skarbniczki albo Sekretarzyni lub Wiceprezydentki i Skarbniczki albo
Sekretarzyni. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Prezydentki lub Wiceprezydentki
i innej członkini Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1.Majątek Federacji Krajowej stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
2. Na fundusze składają się:
– składki,
– darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
– wpływy z działalnosci gospopdarczej i statutowej.
3. Polska Federacja Klubów BPW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4.Majątek może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Polskiej Federacji Klubów BPW

§ 27

Uchwalenie statutu lub jego zmiana jak również likwidacja Polskiej Federacji Klubów BPW wymaga uchwały
Walnego Zjazdu członkiń podjętej, przy obecności co najmniej 2/3 członkiń uprawnionych do głosowania, przy
obecności co najmniej połowy członkiń.

§ 28

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Polskiej Federacji Klubów BPW powołuje się Komisję Likwidacyjną, która
zgodnie z uchwałą prowadzi likwidację.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Polskiej Federacji Klubów BPW.
Uchwalając likwidację, Walny Zjazd może wskazać organizacje lub instytucje społeczne na których rzecz przejdzie
pozostały majatek Polskiej Federacji Klubów BPW.