Polska Federacja Klubów Business & Professional Women (BPW) działa w Polsce od ponad 30 lat.

25 kwietnia 1990 roku w Poznaniu w Domu Polonii przy Starym Rynku z inicjatywy Sylwii Zapalskiej i Jej przyjaciółki Gerty Lestock z Ohio (USA)powstał pierwszy po wojnie klub BPW w Europie Środkowo-Wschodniej.

2 lata później utworzono Polską Federację Klubów BPW, w skład której weszły: klub BPW z Gdańska, Lublina, Krakowa, Poznania i Warszawy.
W roku 1992 z inicjatywy Polek powstały pierwsze kluby BPW w Rosji: w St. Petersburgu i w Moskwie.

Kongres

BPW International

Należy zaznaczyć, że BPW International zostało utworzone ponad 90 lat temu przez dr Lenę Madesin Philips ze Stanów Zjednoczonych . W roku 1930 kobiety z 16 krajów spotkały się w Genewie, gdzie marzenie o utworzeniu Międzynarodowej Federacji stało się rzeczywistością.
BPW to jedna a największych organizacji kobiecych o znaczeniu międzynarodowym, obecnie skupia ponad 25.000 członkiń na 5 kontynentach, w ponad 107 krajach. Członkinie BPW mówią różnymi językami, żyją w krajach o różnych tradycjach, ale łączy je jednakowo silna determinacja w dążeniu do wspólnego celu.
Federacja Europejska to 18.000 członkiń w 30 krajach zrzeszonych w 14 federacjach i 16 klubach.

Siła wspólnoty

Jednocząc siły i umiejętności pracujemy na rzecz niezależności ekonomicznej kobiet, jednakowych możliwości i reprezentacji w życiu zarówno społecznym, jak i obywatelskim.
Zachęcamy i wspieramy kobiety oraz dziewczęta do rozwijania swojego potencjału zawodowego i przywódczego, podejmowania nauki i szkolenia na każdym etapie życia, używania swoich umiejętności z korzyścią dla innych w przestrzeni lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
Opowiadamy się za likwidacją wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet, za prawami człowieka i perspektywą wrażliwą na płeć.
Nawiązujemy kontakty międzynarodowe, współpracując z kobietami biznesu.
Realizujemy projekty non profit, które pomagają kobietom uzyskać niezależność ekonomiczną.

BPW ma swoją przedstawicielkę w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)jak również w Europejskim Lobby Kobiecym (EWL. Ściśle współpracuje z Radą Europy, Komisją Praw Człowieka , Światową Organizacją Zdrowia i innymi specjalistycznymi organizacjami.

Polska Federacja Klubów BPW

Siedziba Polskiej Federacji Klubów BPW mieści się w Poznaniu. Tutaj aktywnie działają 3 kluby:

  • BPW Poznań z obecną Prezydentką Anną Kareńską,
  • BPW Poznań East-West z obecną Prezydentką Elżbietą Kuklińską
  • najmłodszy klub: BPW Posnania prowadzony przez Agnieszkę Surowik
    oraz BPW Jarocin – z Jolantą Mejzińską na czele.

Kongresy BPW

Członkinie klubów spotykają się 1 raz w miesiącu. Walne Zjazdy Federacji krajowej każdego roku, Kongresy Europejskie odbywają się co 3 lata, podobnie jak Kongresy Światowe.
Spora polska reprezentacja uczestniczyła w 16-tym Kongresie Europejskim, który miał miejsce w Galway (Irlandia). Obecnie trwają przygotowania do 17-tego Kongresu w Reykiaviku (Islandia), który zaplanowany jest na 27-29 maj tego roku. Zwyciężczynią konkursu na organizatorkę kolejnego Kongresu Europejskiego w roku 2025 jest BPW Malta. Stolica Malty ,Valletta będzie miejscem tego spotkania.

Federacja Europejska BPW stworzyła kilka grup, w których wspólnie pracują członkinie z różnych krajów, w różnych dziedzinach, np.:

  • Kobiety w Zarządach,
  • Dzień Równej Płacy (EPD),
  • Klimat i Ochrona Środowiska,
  • Przywództwo i nieustanna nauka przez całe życie,
  • Karta Praw Dziewcząt.

Przyjęta i nagrodzona przez Parlament Europejski Karta Praw Dziewcząt jest doskonałym przykładem działalności na forum europejskim całej organizacji BPW.

BPW Europa

Jako BPW Europa uczestniczymy w projektach ponadnarodowych finansowanych przez Brukselę, których celem jest przede wszystkim zmiana świadomości samych kobiet, jak i polityków, wzmacnianie współpracy międzynarodowej, transfer doświadczeń i wiedzy.

BPW Europa bierze aktywny udział w procesie przygotowania Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie transparentnych/jawnych wynagrodzeń.
Ta inicjatywa jest ogromnie potrzebna, ponieważ będzie chronić płace we wszystkich krajach UE. Ponadto zapewnia przejrzystość, daje pracownikom i pracodawcom wgląd w składniki wynagrodzeń i przyjmowanie jasnych reguł wynagradzania. Te praktyki w wielu krajach przyczyniły się do bardziej zrównoważonego rynku pracy, bezpieczniejszego dla pracowników i pracodawców, zaniechania praktyk „płacenia pod stołem”, co w szczególności dotykało kobiety. Obecnie w wielu mniej zamożnych krajach EU podejmowane są wysiłki na rzecz transparentnych płac, aby chronić własny rynek pracy.

Equal Pay Day – Dzień Równej Płacy

BPW w Polsce od ponad 13 lat realizuje kampanię świadomościową Equal Pay Day – Dzień Równej Płacy.
Dzień Równej Płacy to data ogłaszana co roku, od której wyrównują się płace kobiet i mężczyzn, od 5 lat paradoksalnie wypada między 7 a 10 marca.
Kampania EPD, której europejską twarzą jest Beata Grudzińska (obecna Vice Prezydentka Polskiej Federacji Klubów BPW ) ma na celu uświadomienie, że nierówne płace za tej samej wartości pracę przyczynia się do ubożenia kobiet, co szczególnie uwidacznia się w wysokości emerytur kobiet i ich kondycji ekonomicznej. Z jednej strony jest to zjawisko spowodowane przerwami w pracy z powodu wychowania dzieci, a z drugiej nieadekwatnymi płacami. Różnice płac w przekroju sektorowym dotyczą m.in. sektora usług zdrowotnych i kultury. W tych dwóch sektorach obserwujemy różnice płac dochodzące do 50%. Zważywszy na wysoki odsetek kobiet w wielkopolskiej kulturze, w porównaniu z innymi regionami, uważamy, ze kwestie równości i transparentności płac są arcyważne w naszym regionie.

Wg wstępnych szacunków Dniem Równej Płacy na rok 2022 w Polsce będzie dzień 9 marca. Dla porównania, w Austrii to 15 luty, w Szwajcarii 20 luty, a w Irlandii 22 luty.

Promocja Wielkopolski

Bardzo ważnym aspektem działań BPW jest promowanie Wielkopolski wśród członkiń BPW w całej Europie. Najlepszą wizytówką tych działań jest organizacja wizyt studyjnych pod nazwą „Perły Regionu”, których program daje okazję spotkań z lokalnymi członkiniami np. z Klubu w Jarocinie i poznanie najciekawszych zakątków tego Regionu. Naszymi Gośćmi „Pereł Wielkopolski” były członkinie z Włoch, Islandii, Litwy i Łotwy. Kontakty osobiste, spotkania, wzajemne zrozumienie kultury, społecznych uwarunkowań to przykład jednego z wymiarów działalności BPW w Wielkopolsce. Zgodnie z naszą dewizą kulturę tworzą ludzie, a my tworzymy mosty porozumienia i współpracy i ramy odniesienia.
Nasze członkinie natomiast brały udział w bardzo ciekawym, inspirującym wyjeździe „Perły Calambrii” we Włoszech. Szczególnie dzięki inicjatywie Klubu BPW East-West zostały utworzone „kluby siostrzane” dla pogłębienia kontaktów międzynarodowych.

Jedną z najbardziej uroczystych spotkań każdego roku dla wszystkich klubów na całym świecie jest zapoczątkowana przez wyżej wspomnianą założycielkę dr Lenę Madesin Philips „Ceremonia Zapalania Świec”. Zapalając poszczególne świece za poszczególne kraje łączymy się z członkiniami na całym świecie . To spotkanie ma zawsze głęboki wymiar symboliczny , a jednocześnie potwierdza naszą gotowość dążenia do celu z nadzieją, odwagą i entuzjazmem, by kreować świat sprawiedliwości społecznej i pokoju.

Realizując podstawowe zamierzenia statutowe bierzemy czynny udział w różnorodnych akcjach charytatywnych mających na celu zbieranie funduszów na określone cele. Np. Klub BPW Poznań od ponad 20 lat współpracuje ze Szkołą Muzyczną II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu fundując stypendia szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Starając się pozyskać niezbędne fundusze organizuje każdego roku wiosenny piknik „Święto Truskawki”, a jesienią związane z tradycją Wielkopolski – „Święto Pyry”. Pikniki te cieszą się wielkim zainteresowaniem ze względu na atrakcyjne miejsca w których się odbywają, dobrą zabawę, a równocześnie szczytny cel.

Bardzo często jesteśmy organizatorkami takich wydarzeń jak spektakle teatralne oraz koncerty znanych gwiazd polskich scen i estrady.
Takim znanym i charyzmatycznym miejscem jest Kościółek Mennonitów w Nekielce, w którym przy okazji wyjątkowych koncertów można zobaczyć logo Federacji BPW jako znak, że tutaj bywamy i działamy. Wielokrotnie bierzemy udział w przygotowaniu wernisaży w podpoznańskim dworze w Podstolicach, miejscu znanym z organizacji cenionych wystaw artystycznych. A Klub BPW Posnania corocznie współorganizuje koncerty charytatywne na rzecz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży.

Istotnym działaniem klubu BPW Poznań jest ceremonia nadania kobietom wybitnym, profesjonalnym, odnoszącym sukcesy zawodowe i społeczne, tytułu Kobiety Roku. Kobietami Roku były w większości Poznanianki działające w różnych dziedzinach, jak Ewa Wycichowska, Jadwiga Rotnicka, Agnieszka Duczmal, Krystyna Feldman, Krystyna Wechmann i wiele innych, oraz takie wybitne osobowości jak Jolanta Kwaśniewska, Krystyna Kaszuba, czy Henryka Krzywonos. Są one przykładem dla nas, jak wiele mogą osiągnąć kobiety!
30 lat BPW to sporo doświadczeń i pracy opartej na przyjaźni, życzliwości i wzajemnym zrozumieniu.

Współpracujemy i bierzemy czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne organizacje kobiece, takie jak: Kongres Kobiet, Wielkopolski Kongres Kobiet, „Rozbijalnia Szklanych Sufitów” itp.
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM jest nam szczególnie bliski ze względu na współorganizację konferencji, seminariów , debat i warsztatów dla studentów. Nasza współpraca z prof. Iwettą Andruszkiewicz trwa już ponad 7 lat. W Radzie Programowej nowo utworzonego w 2021 roku Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Życiu Publicznym jest powołana przedstawicielka BPW.

Z inicjatywy Prezydentki Federacji pod patronatem BPW odbywają się spotkania w poznańskich liceach i uczelniach na temat depresji, która stanowi rosnący, naglący problem wśród młodzieży, szczególnie teraz w czasie pandemii.
Psychoterapeuci ze Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” wraz z lekarzami psychiatrami dzielą się swoimi doświadczeniami i odpowiadają na pytania.
Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Federacja Klubów BPW jednoczy członkinie z różnych klubów poprzez organizację wspólnych spotkań wigilijnych czy wielkanocnych.
Gala 30- lecia Polskiej Federacji Klubów BPW, która zgromadziła ponad 100 Gości w Poznaniu w październiku zeszłego roku niezbicie dowiodła, że przyjaźnie zawiązane, wspólne doświadczenia powodują, że jesteśmy sobie bardzo bliskie i potrzebne.

Prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women Katarzyna Bekasiak zaprasza wszystkie kobiety zainteresowane naszymi działaniami do wstąpienia do naszych klubów.

Należy podkreślić, iż ostatnie dwa lata nie należały do łatwych.
Czas pandemii ogranicza działalność BPW ale jej nie eliminuje, Polska Federacja jest jedną z nielicznych organizacji kobiecych nieprzerwanie od 30-tu lat aktywną i obecną w Wielkopolsce.

W imieniu Polskiej Federacji Klubów BPW
Katarzyna Bekasiak, Beata Grudzińska, Anna Kareńska.
www.bpw-poland.org

Artykuł opublikowany w “Przeglądzie Wielkopolski” z lutego 2022.