STATUT POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

Postanowienia ogólne

§ 1.

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women jest związkiem stowarzyszeń, w dalszej części statutu zwanym „Polską Federacją”

§ 2

Polska Federacja działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i regulaminem Federacji Międzynarodowej BPW, którego jest członkiem.

§ 3

Terenem działania Polskiej Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 4

.Polska Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.Do prowadzenia prac może zatrudnić pracowników.

§ 5

Polska Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

Cele Polskiej Federacji

§ 6

Celem Polskiej Federacji jest:

 1. Integracja Klubów BPW, zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentowanie ich w Międzynarodowej Federacji Klubów BPW.
 2. Wszechstronna działalność na rzecz kobiet aktywnych zawodowo i osiąganie wysokiego poziomu ich kwalifikacji zawodowych.
 3. Zachęcanie kobiet do podejmowania przez nie odpowiedzialności na rzecz społeczności miejscowej, narodowej i światowej.
 4. Zachęcanie kobiet i dziewcząt do:
  1. zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w zakresie wykształcenia i przygotowania zawodowego
  2. wykorzystywania ich własnych umiejętności zawodowych i zdolności dla dobra swojego i innych
 5. dążenie do uprawnienia i osiągania wyższej pozycji kobiet w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym.

§ 7.

Polska Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc materialną i prawną oraz utrzymywanie kontaktów i współpracy pomiędzy wszystkimi zrzeszonymi Klubami BPW.
 2. Organizowanie forum dla swobodnej dyskusji i wymiany poglądów.
 3. Organizowanie koncertów, wystaw i imprez z których dochód przeznaczać będzie na cele statutowe i charytatywne.
 4. Prowadzenia różnych form szkoleń i spotkań dla osiągania celów statutowych.

Członkowie , ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Polskiej Federacji dzielą się na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających.
 3. Honorowych

§ 9.

 1. Członek zwyczajny – zarejestrowane na terytorium RP Kluby BPW, oraz Kluby Kobiet Aktywnych Zawodowo, które zachowują swoją osobowość prawną, złożą pisemną deklarację członkowską wraz z uchwałą swoich władz i zaakceptują niniejszy statut.
  Uchwała winna zawierać postanowienia o ustanowieniu przedstawicieli za pośrednictwem, kórych będzie działać stowarzyszony Klub w Polskiej Federacji .
 2. Członek wspierający – osoba prawna , która zadeklaruje pomoc dla Polskiej Federacji i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Polskiej Federacji .
 3. Członkiem Honorowych zostaje osoba fizyczna lub prawna , której ten zaszczytny tytułu nada Walny Zjazd Polskiej Federacji Klubów BPW w uznania szczególnych zasług dla Federacji i rozwoju idei działalności stowarzyszeń BPW.

§ 10.

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Polskiej Federacji
  2. prawo wyrażania swoich opinii i zgłaszania postulatów do władz Polskiej Federacji
  3. prawo do pomocy ze strony Polskiej Federacji w ramach określonych w statucie.
  4. prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Polskiej Federacji
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. Aktywne działanie na rzecz propagowania idei BPW
  2. przestrzeganie statutu i uchwał władz Polskiej Federacji
  3. regularne opłacanie składek członkowskich
 3. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni oprócz prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający posiadają głos doradczy w statutowych władzach Polskiej Federacji.

§ 11.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie i po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Polskiej Federacji.
  2. skreślenia z listy członków
  3. wykluczenia członka.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku
  1. nie płacenia składek przez dwa okresy płatności
  2. utraty osobowości prawnej
 3. Wykluczenie członka może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia w razie:
  1. nie przestrzegania statutu i regulaminu Międzynarodowej Federacji BPW oraz uchwał władz Polskiej Federacji
  2. działania na szkodę stowarzyszenia

§ 12.

Władzami Polskiej Federacji są:

 1. Walny Zjazd
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 13.

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.

§ 14.

Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Na wniosek 1)3 członków można uchwalić głosowanie tajne.

§ 15.

Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walny Zjazd,. Do udziału w Zjeździe uprawnieni są wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz zaproszone osoby.

Poszczególni członkowie Polskiej Federacji biorą udział w Zjeździe poprzez swoich przedstawicieli.

Ustala się, że każdy członek zwyczajny deleguje 1 osobę na każda rozpoczętą piątkę swoich członków.

Walny Zjazd odbywa się przynajmniej raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Polskiej Federacji

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 • uchwalanie i zmiana statutu
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • wybór i odwołanie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • ustalanie i powoływanie Komisji stałych i doraźnych Polskiej Federacji .
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 • uchwalanie regulaminów władz Polskiej Federacji oraz powołanych Komisji.
 • rozpatrywanie odwołań członków Polskiej Federacji
 • podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd.
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Polskiej Federacji.

O terminie i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed terminem

ZARZĄD

§ 17

Zarząd składa się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i członkini oraz poprzedniego Prezydenta i aktualnie urzędujących Prezydentów poszczególnych członków Polskiej Federacji.

§ 18

Prezydent kieruje pracami Polskiej Federacji , reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonanie uchwał Zjazdu.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizowanie zadań nakreślonych przez Międzynarodową Federacje, niniejszy statut i uchwały Zjazdu
 • podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia i skreślenia członków Polskiej Federacji
 • prowadzenie ewidencji członków
 • zarzadzanie majątkiem Polskiej Federacji
 • ustalenie wysokości składek członkowskich
 • zwoływanie Walnego Zjazdu

Szczegółowy zakres działania i obowiązków poszczególnych członków zarządu może określać regulamin.

§ 20.

Wybory Zarządu:

 1. Nominacje na Prezydenta Polskiej Federacji, członkowie zgłaszają co najmniej na pół roku przed terminem wyborów na piśmie z uzasadnieniem i zgodą kandydatki.Termin zgłoszeń ma obowiązek ustalić Zarząd informując Zarządy poszczególnych członków Polskiej Federacji.
 2. Wybory na Prezydenta – Elekta odbywają się w ciagu miesiąca od zgłoszeń. Wybory organizuje Zarząd a nadzoruje Komisja Wyborcza ustalona na poprzednim Zjeździe. Głosowanie może odbyć się korespondencyjnie, zwykłą wiekszością głosów.
 3. W wyniku głosowania wybrany zostaje Prezydent – Elekt którego kandydatura jest przedstawiona na Walnym Zjeździe Wyborczym w celu wyboru.
 4. Prezydent – Elekt ma prawo do czasu wyboru brać udział w pracach Zarządu bez prawa głosu. Zarząd informuje go o bieżącej pracy i zaprasza na swoje posiedzenia.
 5. W przypadku rezygnacji z kandydowania przez Prezydenta – Elekta wzgl zastrzeżeń zgłaszonych na piśmie przez członków Polskiej Federacji co najmniej na 1 miesiąc przed wyborami, kandydaturę na Prezydenta inną niż Prezydent – Elekt można zgłosić wraz z pisemną zgodą kandydatki na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Wyborczego. Jeśli rezygnacja nastąpiła później, zgłoszenie kandydatki na Prezydenta może nastąpić na Walnym Zjeździe, które zostało zwołane w celu wyboru Prezydenta i pozostałych członków Zarządu
 6. Kandydatury na członków Zarządu Polskiej Federacji za wyjątkiem Prezydenta winny być zgłaszane przez poszczególnych członków Polskiej Federacji wraz z pisemna zgodą kandydatki na dwa tygodnie przed Zjazdem.
  W przypadku braku zgłoszeń w tym terminie, stosuje się analogicznie postanowienia ust 5 & 20
 7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym., zwykłą większością głosów odrębnie na stanowisko Prezydenta i odrębnie na pozostałych członków Zarząd, przy obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  Walny Zjazd przy obecności 2/3 delegatów większością bezwzględną głosów może uchwalić jawne głosowanie. .
 8. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po Walnym Zjeździe przejmując obowiązki od swoich poprzedników.

§ 21

 1. Zarząd Polskiej Federacji j zwołuje Prezydent w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  Prezydent jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Polskiej Federacji
 2. Quorum stanowi połowa członkiń Zarządu.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Prezydent może podejmować stosowne decyzje.
 4. Szczegółowe zasady, i tryb działania oraz zakres obowiązków członków Zarządu może określać regulamin.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmnie z trzech członków wybranych na Walnym Zjeżdzie . Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Polskiej Federacji .
 3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  1. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Polskiej Federacji , ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  2. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeżdzie
  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępujacego Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania pisemnych wyjaśnień od władz i członków Polskiej Federacji.

Sąd Koleżeński

§ 23

 1. Sąd Koleżenski składa się z co najmiej trzech osób wybieranych w głosowaniau jawnym na Walnym Zjeżdzie. Sąd Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpoznywanie spraw konfliktowych między członkami Polskiej Federacji
  2. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec człońków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Polskiej Federacji j.
 3. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:
  1. udzielić upomnienia
  2. udzielić nagany
  3. zawiesić w prawach członka
  4. wnieść na Walny Zjazd wniosek o skreślenie z listy członków.
 4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zjazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 24

Uzupełnienie składu władz w toku kadencji następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 25

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Polskiej Federacji wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezydenta i Skarbnika albo Sekretarza lub Wiceprezydenta i Skarbnika albo Sekretarza.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Prezydenta lub Wiceprezydenta i innego członka Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Polskiej Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
 2. Na fundusze składają sie:
  1. składki
  2. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje
  3. wpływy z działalności gospodarczej i statutowej
 3. Polska Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Polskiej Federacji

§ 27

Uchwalenie statutu lub jego zmiana jak również likwidacja Polskiej Federacji wymaga uchwały Walnego Zjazdu członków podjętej, większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy członków .uprawnionych do głosowania.

§ 28

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Polskiej Federacji powołuje się Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą prowadzi likwidację.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Polskiej Federacji .

Uchwalając likwidacje, Walny Zjazd może wskazać organizacje lub instytucję społeczna na której rzecz przejdzie pozostały majątek polskiej federacji

Niniejszy Statut Polskiej Federacji stanowi tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Walnego Zjazdu z dnia 18.11.2017 r

Przewodnicząca Obrad: Maria Makowska – Unierzyski

Sekretarz Obrad: Małgorzata Staś